Category Archives: Aktualności

Postęp robót

W kwietniu 2019r. prace nad projektem były głównie związane z weryfikacją dokumentacji projektowej.

Inżynier otrzymał dokumentację budowlaną i wykonawczą w celu jej weryfikacji. Zespół inżyniera opracował i przekazał zamawiającemu Raport początkowy. Inżynier dokonał analizy przedłożonej umowy podwykonawczej dla podwykonawcy wykonującego usługi geodezyjne. Inspektor do spraw ochrony środowiska sporządził i przekazał zamawiającemu raport w zakresie ochrony środowiska za kwiecień 2019r. Wykonawca nie rozpoczął jeszcze zasadniczych robót budowlanych – w tym miesiącu prowadzone były głównie prace przygotowawcze związane z budową dróg technologicznych, platform roboczych i zapleczy budowy. Ponadto rozpoczęto roboty związane z realizacją obiektu mostowego.

 

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

W dniu 1 marca 2019 wojewoda świętokrzyski wydał Decyzję nr 4/19 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie mostu na rzece Wiśle w ciągu nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 973 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 973, w km od ok. 24+503 do ok. 25,765, na terenie gminy Nowy Korczyn, w województwie świętokrzyskim oraz gminy Gręboszów w województwie małopolskim.

Most na Wiśle, o całkowitej długości 686 metrów, stanie w miejscu dotychczasowej przeprawy promowej (patrz zdjęcie). Umożliwi najkrótszy dojazd z Kielc do Tarnowa.

Projekt Budowlany gotowy

Opracowany został Projekt Budowlany. Uzyskano również wszystkie uzgodnienia i opinie niezbędne do złożenia wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. Sam wniosek o ZRID został złożony w Urzędzie Wojewódzkim 19.11.2018 roku.
Po otrzymaniu w/w decyzji możliwe będzie przystąpienie do realizacji robót budowlanych.