Postęp robót

W kwietniu 2019r. prace nad projektem były głównie związane z weryfikacją dokumentacji projektowej.

Inżynier otrzymał dokumentację budowlaną i wykonawczą w celu jej weryfikacji. Zespół inżyniera opracował i przekazał zamawiającemu Raport początkowy. Inżynier dokonał analizy przedłożonej umowy podwykonawczej dla podwykonawcy wykonującego usługi geodezyjne. Inspektor do spraw ochrony środowiska sporządził i przekazał zamawiającemu raport w zakresie ochrony środowiska za kwiecień 2019r. Wykonawca nie rozpoczął jeszcze zasadniczych robót budowlanych – w tym miesiącu prowadzone były głównie prace przygotowawcze związane z budową dróg technologicznych, platform roboczych i zapleczy budowy. Ponadto rozpoczęto roboty związane z realizacją obiektu mostowego.